winterdipje, winterblues of depressief? Yoga helpt.

van binnenuit de verbinding maken met de buitenwereld

Veel mensen hebben in de donkere dagen voor kerst last van somberheid, negatieve gevoelens en andere klachten zoals slapeloosheid of juist slaperigheid. Deze klachten kunnen duiden op een winterdepressie. Mildere vormen worden winterdip of winterblues genoemd. Op de site van het Fonds  Psychische Gezondheid kun je een test doen om er achter te komen wat het nu precies is, waar je last hebt van hebt.

Yogabeoefening kan ervoor zorgen dat de energie in het lichaam kan blijven doorstromen en dat je je van het denken naar het voelen toe beweegt. Rumineren (herkauwen, blijven malen, blijven piekeren) helpt je niet verder. Sterker:  je komt juist daardoor in een toestand terecht waarbij je voortdurend dezelfde dingen afvraagt terwijl het ‘antwoord’ niet te vinden is vanuit logica en rechtlijnig denken. Het verstand, doorgaans een instrument waar je op kunt bouwen, belemmert je dan juist om in open aandacht in het hier en nu te zijn.  Met yoga leer je bijvoorbeeld subtiele symptomen herkennen en prille fases van verstoring van balans en tekenen van ziekte waardoor je tijdig bij kunt stellen.

Je leert vanbinnenuit te voelen wat er aan de hand is. Bijvoorbeeld of je spanning vasthoudt in je nek of je schouders waardoor op den duur pijnklachten ontstaan. Je leert ook op te merken dat je op sommige momenten je adem vastzet, niet doorademt als zich spannende situaties voordoen op je werk of in andere domeinen van je leven.

Yogabeoefening is een bewustwordingsweg waar je vanuit een vriendelijke en open houding naar jezelf, telkens opnieuw mag leren.  Al die nieuwe ontdekkingen helpen je om steviger en met meer ontspanning in het leven te staan waardoor je beter bestand bent tegen stress. En dat is natuurlijk iets om blij van te worden…

Mindfulness en zelfcompassie. Verlos jezelf van desttructieve gedachten en emoties door Christopher Germer

 

 

Recensie

Dit heldere boek biedt een kader om compassie en liefdevolle vriendelijkheid (vertaling van het Paliwoord: metta) te ontwikkelen. Ieder mens kan zich deze vaardigheden eigen maken. Lastige emoties zoals angst, woede en schaamte zijn niet uit te bannen maar veranderen door er vanuit een houding van mildheid mee om te leren gaan. Zelfcompassie betekent zorgen voor jezelf zoals je dat voor iemand zou doen waar je veel van houdt. Wanneer we onszelf met vriendelijkheid voor emotionele pijn openstellen en onszelf accepteren kunnen we ons bevrijden van destructieve gedachten en emoties. De auteur werkt meer dan dertig jaar als psychotherapeut en beschouwt mindfulness als onderliggende factor voor effectieve psychotherapie. Het met acceptatie gewaar zijn van de huidige ervaring maakt het makkelijker om de therapie ervaring te integreren. Met dit boek wil hij laten zien hoe je op een nieuwe manier vanuit liefde op emotionele pijn kunt reageren. Het boek bestaat uit drie delen. Het eerste deel behandelt wat er precies bedoeld wordt met zelfcompassie; hoe zien de fasen van acceptatie eruit en hoe kan er een nieuwe relatie met pijn tot stand worden gebracht? Oefeningen leren hoe je luistert naar je lichaam, hoe je emoties leert opmerken en hoe je bewustwording ontwikkelt van zintuiglijke sensaties. Deel twee geeft instructies over de daadwerkelijke beoefening en introduceert de liefdevolle vriendelijkheidsmeditatie als methode om je blik op de wereld te transformeren. Deze meditatie gebruikt de kracht van verbinding terwijl mindfulnessmeditatie met aandacht werkt. Deel drie geeft aanwijzingen om de compassiebeoefening aan te passen aan de eigen behoeften. Twaalf persoonlijkheidsstijlen worden aangereikt als middel om te oefenen. De lijst met emotiewoorden is bedoeld om emotionele ervaringen te etiketteren en aanvullende oefeningen zijn behulpzaam om nieuwe technieken aan te leren. Duidelijk handboek voor professionals en voor iedereen die wil leren zijn eigen beste vriend te zijn.

 

Zorg en voorzieningen in Heusdenhout en Brabantpark bijeenkomst Careyn 29 november 2012 Hoe kun je praten over zorg in de buurt?

http://www.heusdenhout.nl/

Restulaat Careyn bijeenkomst voor inwoners van de wijken Heusdenhout en Brabantpark
Geplaatst op: 28-11-2012 door: Monique Smit

 

Zorg zou anders kunnen en moeten volgens Careyn. De burger zou meer invloed moeten krijgen op het hoe en wat van zorg en welzijn in die eigen omgeving.  De zorg zou meer in handen kunnen komen van de echte belanghebbenden, de zorgvragers zelf. Onder het motto ‘Zelfredzaamheid en zelfregie maakt mensen vrijer, onafhankelijker en gelukkiger’ werd op 29 november een informatieavond georganiseerd. Ton van Overbeek,  voorzitter Raad van Bestuur van Careyn en Frans Kevenaar, voorzitter van Careyn vereniging/De Kring i.o., nodigden de bewoners uit om hun stem te laten horen.        

 

De centrale vraag van deze bijeenkomst luidt: “kun je in de wijk afspraken maken over hoe de zorg geregeld wordt?” Careyn wil als stichting en zorgonderneming staan voor continuïteit van zorg. Het streven is regelarm te werken. Andere verbindingen worden gezocht, andere oplossingen. Er wordt nagedacht over goede strategieën om hulpvragen te vertalen naar voorzieningen. Gedacht wordt aan een vrijwilligers instructie om kwetsbare ouderen te begeleiden. Laten we als burgers met elkaar praten en denken over goede zorg. Dat is de boodschap van Careyn.Stichting Careyn blijft bestaan en wil daarnaast een vereniging oprichten. Vragen die leven onder buurtbewoners zijn:  Hoe zit het met wijkzorg? Wat wordt er straks door vrijwilligers gedaan in de wijk en wat doen professionals? Hoe weet je waar je voor wat moet zijn?

 

Hoe verder
Waar het allemaal om gaat is de zeggenschap van de burgers beter te organiseren. In het intensieve, commerciële spel met de gemeenten zou Careyn De Kring ook een belangrijke rol spelen. Met alle lastige decentralisaties in het sociale domein in het verschiet, is het van belang gemeenten te helpen bij het informeren van burgers en hun zorgen te horen. De volgende stappen van Careyn liggen in het verlengde van deze bijeenkomst. Over de gestelde vragen wordt zo snel mogelijk teruggekoppeld naar de aanwezigen. Er komt  een verslag met uitnodigingen voor de volgende bijeenkomsten.
‘In de twee pilotbijeenkomsten is duidelijk geworden dat we iets beet hebben wat hout snijdt’, aldus Frans Kevenaar.  Toch wordt het steeds moeilijker om door de bomen het bos  te blijven zien met alle zorginstellingen en instanties. Komt er nu alweer een nieuw loket bij?  Staatsbosbeheer neemt rigoureuze maatregelen bij wildgroei maar in de zorg gaat het maar door. Als burgers meer invloed krijgen op wat er aan zorg geboden kan worden moeten zij wel weten hoe de zorg is georganiseerd. Voordat ze mee kunnen praten is het nodig om goed geïnformeerd te zijn over wat er allemaal te koop is en wat de mogelijkheden zijn. Zorg is een centrale waarde in onze samenleving. De zorgethiek stelt niet de mens als individu centraal maar begrijpt de mens als verbonden en afhankelijk van anderen. Menslievende zorg heeft  aandacht voor de essentie en ziet wat er bij de ander op het spel staat.

 

Inventariseren
Het is belangrijk om bij het inventariseren van wat goede zorg is juist die menselijke maat goed in de gaten te houden zodat een inspirerend verhaal ontstaat over hoe goede zorg  eruit kan zien. Deze  eerste bijeenkomst is  bedoeld om de bereidwilligheid van buurtbewoners te peilen. Als het echt de bedoeling is om burgers mee te laten praten over de inhoud van de zorg dan is het nodig om daar een goede werkwijze voor te gaan bedenken en  creatieve vormen. Praten vanuit een positieve grondgedachte en elkaar inspireren door goede voorbeelden te verzamelen van menslievende zorginitiatieven. En  vooral ook ‘doen’ in creatieve bijeenkomsten. Bijeenkomsten zouden een vaste agenda kunnen hebben zodat duidelijkheid ontstaat en bewoners na leren denken over zorg als concept waar ze zelf deel aan hebben. Dat houdt ook in: Oog hebben voor de ander. Iemand zien staan. Echt kwetsbare buurtbewoners die wel zorgvrager heten maar geen zorg kunnen vragen, om deze mensen gaat het dan. Wat wij als mensen gemeen hebben is dat we allemaal kwetsbaar zijn in het bestaan. Juist daarom hebben we elkaar nodig en is zorgen voor elkaar de belangrijkste opgave die we hebben.

 

Monique Smit, www.yogasterrebos.nl

 

 

Careyn bijeenkomst 29 november 2012 in het Amrathhotel voor inwoners van de wijken Heusdenhout en Brabantpark

 

Er waren gisterenavond heel wat mensen op de been om zich te laten informeren over zorg in de buurt. Honderdnegenentachtig, meest grijze koppies, werden geteld. Dat de opkomst groter was dan verwacht, bleek uit de te kleine zaal die in eerste instantie werd gereserveerd voor deze bijeenkomst.  Flexibiliteit is op deze momenten een groot goed en gelukkig was deze voorhanden bij het personeel van Amrath. Zo verhuisde de menigte gedwee van een bovenzaal naar beneden.  Careyn Kring Breda nodigde buurtbewoners uit  van de Bredase wijken Heusdenhout en Brabantpark om van gedachten te wisselen over zorg en welzijn in de nabije omgeving. Begrijpelijk dat daar een behoorlijke groep op afkomt. Iedereen heeft immers gedachten over zorg . Deze gedachten komen voort uit ervaringen en wensen.

 

Belanghebbenden

Zorg zou anders kunnen en moeten volgens Careyn. De burger zou meer invloed moeten krijgen op het hoe en wat van zorg en welzijn in die eigen omgeving.  De zorg zou meer in handen kunnen komen van de echte belanghebbenden, de zorgvragers zelf. Onder het motto ‘Zelfredzaamheid en zelfregie maakt mensen vrijer, onafhankelijker en gelukkiger’ werd gisterenavond de aftrap gedaan om de plannen van Careyn aan de bewoners voor te leggen om te komen tot de vorming van een vereniging. Bestuursvoorzitter Ton van Overbeek en Organisatieverbeteraar Frans Kevenaar, nodigen de bewoners uit om hun stem te laten horen.

 

Voorzieningen

Eerst wordt het plan uitgelegd. Schaalvergroting heeft plaatsgevonden in de hoop dat de zorg gehandhaafd kan blijven. Paradoxaal genoeg wordt het bij alle ontwikkelingen steeds moeilijker om de menselijke maat te herkennen. Levert schaalvergroting eigenlijk wel ‘goede zorg’ op? Wat is goede zorg? De centrale vraag van vanavond luidt: “kun je in de wijk afspraken maken over hoe de zorg geregeld wordt?” Careyn wil als stichting en zorgonderneming staan voor continuïteit van zorg. Het streven is regelarm te werken, liefst zonder Cis indicatie. Andere verbindingen worden gezocht, andere oplossingen. Zo zijn er diverse activiteiten waar Careynkaarthouders aan deel kunnen nemen, legt Daniëlle Vissers uit. Activeringszwemmen en andere bewegingsmogelijkheden zorgen voor een goede conditie en het op peil houden ervan. Er wordt nagedacht over goede strategieën om hulpvragen te vertalen naar voorzieningen. Gedacht wordt aan een vrijwilligers instructie om kwetsbare ouderen te begeleiden. Laten we als burgers met elkaar praten en denken over goede zorg. Dat is de boodschap van Careyn.

 

Onduidelijkheid

Wat onwennig  horen de bewoners het verhaal aan en dan komen de eerste opmerkingen en vooral vragen, veel vragen zijn er; Wat is er nu precies veranderd; is Careyn een stichting die het Kruiswerk voortzet? Blijft de stichting bestaan naast de vereniging? Hoe zit het met wijkzorg? Waar moet je nu zijn voor een rollator? Wat wordt door vrijwilligers gedaan in de wijk en wat doen professionals? Hoe weet je waar je voor wat moet zijn? Hoe zit het met rechten en plichten? De vragen worden in korte tijd beantwoord want het bis de bedoeling dat zoveel mogelijk vragen en onduidelijkeden beatwoord worden. Daarom gaat het door verder met vragen: Welke voordelen heeft een centrale zorginkoop? Wat zijn de nadelen van de marktwerking? Hoe voorkomen we de mechanismen die bij de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) optraden? Hoe zien we door de bomen het bos nog met alle zorginstellingen en instanties? Staatsbosbeheer neemt rigoureuze maatregelen bij wildgroei maar in de zorg gaat het maar door merkt een bewoner op. Hij geeft een opsomming van  organisaties die als paddenstoelen in dat grote bos te vinden zijn hoewel  zorgvragers juist niet uitkomen bij voor hen geschikte zorg en dat is dan wrang. Dat het onderwerp veelomvattend is en lastig om op deze manier en in deze setting te bepreken blijkt uit de verschillende reacties. Iedereen kijkt vanuit een eigen perspectief en daardoor  levert het geheel niet echt een samenhangend   beeld op van wat er leeft . Voor mij persoonlijk was een duidelijkere structuur handig geweest.

 

Menslievendheid

Omdat mijn praktijk Sterrebos gelegen is in Heusdenhout ben ik aanwezig op deze avond want ook ik vind het een goede zaak als burgers meer invloed krijgen op wat er aan zorg voorhanden is en hoe de zorg is georganiseerd. Mede door mijn studie Zorg, Ethiek en Beleid aan de Universiteit van Tilburg heb ik leren nadenken over zorg als politiek concept in de samenleving. De zorgethiek stelt niet de mens als individu centraal maar begrijpt de mens als verbonden en afhankelijk van anderen. Zorg is hiermee een centrale waarde in onze samenleving. In menslievende zorg en presentie is aandacht de essentie die leert zien wat er bij de ander op het spel staat. In mijn creatieve cursussen en yogalessen probeer ik mijn cursisten weer in contact met zichzelf te brengen, te leren voelen wat er gaande is in hun lichaam en op mentaal gebied. Wanneer ze zich bewust worden van de spanning die ze onbewust opbouwen in hun lichaam maar ook geestelijk, kunnen ze leren hoe ze deze zelf kunnen verzachten en helen. Ik vind het heel mooi om te zien hoe mensen dan gaan ontdekken dat ze hun gezondheid voor een groot deel zelf kunnen beïnvloeden. Alleen al door het op een bewuste manier  leren ademen en het letterlijk meer ruimte ervaren, voelen ze zich vrijer in het leven staan.

Zelfzorg en wezenlijke aandacht voor jezelf in het bestaan beschouw ik als de basis van zorg. Een mens kan pas vanuit liefdevolle vriendelijkheid voor zichzelf  de verbinding maken met anderen.

 

Inventariseren

Mij lijkt het daarom belangrijk om bij het inventariseren van wat goede zorg is, juist die menselijke maat goed in de gaten te houden.  Een kop en staart in dergelijke  bijeenkomsten is makkelijk om het gesprek in banen te leiden. Wat ik nog belangrijker vind is een inspirerend verhaal over hoe goede zorg  eruit kan zien. Voorbeelden aanhalen van menslievende zorginitiatieven. Dan gaat mijn hart open, daar loop ik warm voor. Deze  eerste bijeenkomst was misschien bedoeld om de bereidwilligheid van buurtbewoners te peilen. Als het echt de bedoeling is om burgers mee te laten praten over de inhoud van de zorg dan is het belangrijk om daar een goede werkwijze voor te gaan bedenken en  creatieve vormen. Werkgroepjes formeren, thema’s kiezen, experts uitnodigen om uit te leggen wat de mogelijkheden zijn. Praten vanuit een positieve grondgedachte, inspireren: Wat maakt iemand gelukkig, waar word je blij van en wat wil je zelf doen om daar invulling aan te geven? Het zijn vragen die in een vaste structuur aan bod kunnen komen. Niet alleen door praten maar door doen in creatieve bijeenkomsten. Gaandeweg gaan zich dan de invullingen (in plaats van oplossingen) aandienen. Een aantal bijeenkomsten organiseren met een vaste agenda zodat ritme en duidelijkheid ontstaan en bewoners na leren denken over zorg als concept waar ze zelf deel aan hebben. Dat houdt ook in: Oog hebben voor de ander. Iemand zien staan. Echt kwetsbare buurtbewoners die wel zorgvrager heten maar geen zorg kunnen vragen, om deze mensen gaat het dan. Wat wij als mensen gemeen hebben is dat we allemaal kwetsbaar zijn in het bestaan. Juist daarom hebben we elkaar nodig en is zorgen voor elkaar de belangrijkste opgave die we hebben.

 

Beweeg Mee wandeling Ulvenhout met yoga Sterrebos

YogaSterrebos organiseerde in samenwerking met Fonds Psychische Gezondheid een Beweeg Mee wandeling op zaterdag 22 september 2012

Hieronder een verslag van deze bijzondere wandeling.

We hebben geluk op deze eerste dag van de astronomische herfst; het is kalm najaarsweer met volop zon in Brabant. Dag- en nacht zijn in een perfecte balans want ze zijn exact even lang. Deze periode in het jaar wordt de equinox, of de dag- en nachtevening genoemd. De thema’s die al eeuwenlang een rol spelen rond deze tijd zijn de oogst die aan het einde van de zomer wordt binnengehaald, de dankbaarheid daarvoor en ermee samenhangend het reflecteren op de persoonlijke ‘oogst’. Een mooi moment om samen een eindje op te lopen in het bos en het er met elkaar over te hebben. Als alle wandelaars zijn gearriveerd bij Uitspanning De Fazanterie en de koffie en thee met muffins zijn geserveerd, stellen de twaalf deelnemers zich in een kort rondje aan elkaar voor. Een aantal mensen is bekend met een psychische handicap, sommigen zijn ex-patiënt en
kennen elkaar van het Dag Activiteiten Centrum (DAC). Anderen kennen elkaar niet. Als begeleidster leg ik het doel van deze natuurwandeling uit; loskomen van het stigma dat rust op psychische handicaps en samen genieten van de schoonheid van de natuur.

Yoga Sterrebos organiseert deze wandeling omdat bekend is hoe moeilijk het is om los te komen van het stigma dat rust op psychische problematiek. Vanuit Zorgbelang Brabant heb ik aan het landelijke Programma Lokale Versterking (2006-2009) meegewerkt. Dit programma is in het leven geroepen om de lokale belangenbehartiging te verbeteren met als uitgangspunt de wensen en behoeften van deze mensen zelf. Wanneer iemand een psychische handicap heeft, is het niet eenvoudig om deel te nemen aan de samenleving. In Wmo raden kunnen mensen hun stem laten horen over wat ze nodig hebben. In de jaren waarin ik met en voor deze bijzondere groep mensen heb gewerkt is het me duidelijk geworden dat allerbelangrijkste voor hen is: begrip en acceptatie.

Deze wandeling staat symbool voor wat in het dagelijkse leven ook als weldadig wordt ervaren: vanuit aandacht en begrip met elkaar meebewegen.
In de zorgethiek is deze vorm van zorg hebben voor elkaar een praktijk waarbij de relatie met de ander in alle openheid, niet oordelen en ruimte voor elkaars eigenheid voorop staan; presentie. De deelnemers ervaren allemaal op een eigen, unieke manier hoe de natuur als spiegel fungeert.
Tijdens onze wandeling in het Ulvenhoutse bos zie ik hoe mensen elkaar in openheid begroeten en ontmoeten, hoe bijzondere gesprekken ontstaan in een ontspannen sfeer. We lopen op deze mooie dag een eindje met elkaar op en snuiven de kruidige herfstgeur naar binnen. Een aparte tak met een haakse knik, een omgevallen boom waarop zich weer tekenen van nieuw leven vertonen, de zon die door het bladerdak schaduwen op de boomstammen maakt,  alles in de natuur, inclusief alle processen van ontkiemen tot afsterven, kunne we beschouwen als spiegels zijn van wat zich
afspeelt in onszelf, in onze binnenwereld. Zelfs al hebben we het idee dat er geen leven meer is, dan kunnen we toch verrast worden door de natuur en tekenen van leven waarnemen zoals  een piepklein rabarberplantje dat na de barre winterkou in het vroege voorjaar toch weer van onder het stro ontroerend sterk tevoorschijn piept. Soms ontdek je na een periode van afgenomen energie en rust in jezelf onvermoede krachten legt Mirjam uit. In haar ervaringsverhaal kan iedereen iets van zicchzelf herkennen.

Op deze wijze beschouwd vormt uitgebloeid leven een vruchtbare voedingsbodem voor nieuwe groei. Zo zouden we ook in ons persoonlijke
leven kunnen inventariseren wat we hebben moeten opgeven om te kunnen oogsten. Ik heb een gesprek met Nico, in zijn werkzame leven wetenschappelijk medewerker aan de Universiteit. Hij bezoekt nu als vrijwilliger oudere psychiatrische patiënten die veelal in een rolstoel zitten. Ook organiseert hij voor andere cliënten een spel, het kersenpitzakgooien waar veel animo voor is. Om de psychische handicap, die hij nu sinds 30 jaar heeft, onder controle te houden, slikt hij medicijnen die lastige bijwerkingen hebben. Zijn remedie: relativeren. Hij geniet van zijn gezin en vooral van zijn kleinkinderen. Aan het eind van de wandeling, wanneer we in een woord proberen te zeggen welke indruk we meenemen van deze wandeling, zegt hij: ‘uitgebloeid leven’ en deze precieze, feitelijke constatering ontroert me.

Ontmoetingen met andere mensen zorgen voor verbondenheid en begrip. Het gevoel er niet alleen voor te staan maakt lichtvoetiger. Uit de reacties blijkt dat iedereen het een geslaagde wandeling heeft gevonden. We sluiten de wandeling af en vormen een kring bij een hoefijzervormig vennetje. De deelnemers kiezen zorgvuldig de omschrijving die voor hen de inhoud van deze middag weergeven: De woorden ‘Licht’ en ‘groen’, ‘samen’, ‘delen’ en dankbaarheid’, worden uitgesproken. Er is blijdschap over het contact over en weer. ‘Een mooi initiatief, voor herhaling vatbaar’. Iedereen mag nog een kaartje uitkiezen waarop een mooie affirmatie of spreuk staat. We bedanken elkar voor het willen delen van de verhalen want daar is moed voor nodig. Op mijn kaartje lees ik: ‘Ik hou ook van de donkere kanten in mezelf’. Op dit tijdstip van overdenking met licht en duisternis in een harmonieuze balans voel ik me daar gelukkig mee. Wat een mooi begin van de herfst. Monique info@yogasterrebos.nl

 

16 juni: vier huizen workshop



Huis van je lichaam – Huis van je geest
Huis waarin je woont – Huis van de natuur 

Tijdens de workshopdag ´De vier huizen´ onderzoeken we de samenhang tussen jezelf (je lichaam en geest), je binnenomgeving (je woning) en de buitenomgeving (de natuur). We ontrafelen de verbanden tussen de vier huizen via hun rijke symboliek. We gaan tevens onderzoeken op welke manieren de harmonie van je energiebalans kan worden bevorderd.

Ook al heeft elk van de vier huizen zijn eigen unieke vorm, toch zijn ze onlosmakelijk met elkaar verbonden. In wezen vormen ze een eenheid, één huis: het huis van je leven!
Deze verbondenheid blijkt uit gezegdes als `Je lichaam is je tempel´, ´Een gezonde geest huist in een gezond lichaam´, `Een opgeruimd huis geeft een opgeruimde geest´ en ´Leven in harmonie met de natuur´. Volledig functioneren houdt in dat de energie onbelemmerd het fysieke, de psyche en in essentie, de ziel, kan doorstromen.

Centraal in de workshop staat het begrip ´chi´ of de stroming van energie. In de natuur gebeurt niets zonder uitwisseling van energie. Communicatie en kennisverwerving is mogelijk door overdracht van energie. De energetische aspecten van de anatomie van een mens zijn het zenuwstelsel, de hersengolven en de meridianen. Qi stroomt niet alleen binnen het fysieke lichaam van een individu, door zijn geest, maar ook door een woning en de buitenwereld. Hoewel Qi niet zichtbaar is, is het effect ervan instinctief gemakkelijk te voelen.

Je krijgt praktische tips en doet inspirerende oefeningen voor lichaam, geest, huis en natuurbeleving: yogahoudingen voor een gezond lichaam, mindfulness voor een opmerkzame, heldere geest, opruimtips en Feng Shui adviezen voor meer orde en harmonie in je woning, bewustzijnsoefeningen in puur en gevoelig waarnemen met je al zintuigen en natuur spiegeloefeningen waarbij een verband gelegd wordt tussen dat wat je aandacht trekt in de natuur en dat wat je bezighoudt in je eigen leven. Je leert ontdekken waar je op moet letten om thuis te zijn bij jezelf in doorlopende en rechtstreekse verbinding met de wereld.
Al met al een inspirerende workshop voor meer bewustwording van jezelf en je omgeving!

De vier huizen als spiegel van jezelf:

• Yogahoudingen voor een gezond lichaam
• Mindfulness voor een heldere geest
• Opruimtips en Feng Shui voor je woning
• Oefeningen in de natuur voor je zintuigen

Datum: zaterdag 16 juni 2012
Tijd: 10.00 – 16.00 uur
Plaats: Zero-point, Ceresstraat 29, Breda
Docenten: Enny Rubens & Monique Smit
Kosten: €55,00 incl. koffie/ thee en koekjes van het huis

Informatie en aanmelding:
Monique Smit, yoga docent en emotie coach
T 076-5810870 M info@yogasterrebos.nl
Enny Rubens, professional organizer, Feng Shui 1 consultant, natuurcoach
T 076 5217799 M p.rubens@kpnplanet.nl 

Voluit Leven workshop op 9 juni in Zero-point Breda

met bloem en veer koersen op het waardevolle in je leven
Met yoga, mindfulness en creativiteit

 

Oefen met Bloem en Veer in de kunst van het aanvaarden 
Heb je regelmatig last van sombere gevoelens? Vlucht je weg voor negatieve emoties? Voel je je geblokkeerd? Deze workshop brengt je weer in contact met je creatieve energie. Je gaat je weer herinneren wat voor jou waardevol is in het leven. Met mindfulness, yoga en creatieve oefeningen ontdek je (weer) waar je energie van krijgt en wat jouw leven inhoud geeft. Je leert (hopen wij) ook iets af: het wanhopige zoeken naar geluk. Veel zorgverzekeraars vergoeden de cursus Voluit Leven.

Negatieve emoties proberen we meestal weg te duwen omdat we plezier willen en geen verdriet of boosheid. Toch is onze binnenwereld minder maakbaar dan we zouden willen en daar worden we dan nog bozer of verdrietiger van. Al dat geworstel daarbinnen kan je doodmoe maken. Deze workshop leert je wegen te bewandelen die leiden naar aanvaarding van de minder leuke kanten van het leven. Je gaat automatische patronen in je leven en de oordelen over jezelf onderzoeken. Je leert ze herkennen door meditatie, yoga en creatieve oefeningen. Zo word je weer in contact gebracht met je hart en je passie. Je oefent samen met de andere cursisten en wisselt ervaringen uit. Op deze dag krijg je de essentie van de training Voluit Leven gepresenteerd die op wetenschappelijk onderzoek is gebaseerd en bedacht door Professor Ernst Bohlmeyer. Informeer bij je zorgverzekeraar naar vergoeding.

Voluit leven is…
• terugkijken op je dag (op je leven) en weten dat het klopt, dat het zo moet zijn.
• ja zeggen tegen het leven dat zich nu aan je voordoet in alle schakeringen.
• bewustzijn van je reacties op het leven.
• weten waar je zelf de stroom van het leven tegenhoudt.
• handelen vanuit je waarden.
• het leven kunnen genieten en het leven kunnen lijden (zonder lijdzaam te zijn).

Datum: zaterdag 9 juni
Tijd:van 10.00 – 16.00 uur
Docenten: Jacinta Kogelman & Monique Smit
Voor wie: Voor iedereen die meer vanuit het hart wil leven
Aanmelden: Monique Smit: info@yogasterrebos.nl

Plaats: Frontspace van Zero-Point

Kosten: € 65 inclusief lunch en informatiemap

Meer informatie over deze cursus kun je vinden op

www.zero-point.nl,  www.yogasterrebos.nlwww.voluitleven.info, www.studiozafaran.nl

 

Wanneer je belangstelling hebt of meer informatie wilt, kunt je je aanmelden bij Monique Smit, info@yogasterrebos.nl of www.yogasterrebos.nl tel. 076-5810870 of 06-13286386.